Winter Animals

Temat: Winter Animals PART 1

Czas trwania zajęć: ok. 30 minut

Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym

CELE OGÓLNE

 • utrwalanie poznanych piosenek, słownictwa i zwrotów w języku angielskim
 • wprowadzenie nowych słów i zwrotów
 • kształcenie poprawnej wymowy
 • motywowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach
 • kształcenie umiejętności odpowiadania na pytania i komunikacji w języku angielskim

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczniowie:

 • śpiewają i odgrywają proponowane przez nauczyciela piosenki: „Hello!”, „Bye-bye, Goodbye!” (SSS)
 • dopasowują cienie zwierząt do przedstawiających je obrazków
 • rozumieją i udzielają odpowiedzi na pytanie: 1, 2, 3, what can it be?
 • umieją rozpoznać i zilustrować gestami słowa: an arctic fox, an arctic hare, an arctic seal, a polar bear, a penguin
 • potrafią wskazać na mapie świata, gdzie można spotkać wybrane zwierzęta
 • poznają i ćwiczą rymowankę, która ma ułatwić im zapamiętywanie nazw zwierząt oraz faktów ich dotyczących

Formy pracy: praca z grupą

Metody pracy:

 • metoda audiowizualna
 • metoda audiolingwalna – dryl językowy
 • metoda komunikacyjna
 • TPR – Total Physical Response

Środki dydaktyczne:

 • wybrane piosenki na przywitanie i pożegnanie, np. “Hello” oraz „Bye-Bye Goodbye” (SSS)
 • karty ze zdjęciami / zdjęcia przedstawiające wybrane zwierzęta polarne (arctic fox, arctic hare, seal, polar bear, penguin)
 • karty obrazkowe – kule przedstawiające wybrane zwierzęta polarne oraz ich cienie
 • talerzyki papierowe ponumerowane 1-5

Przebieg zajęć:

Część wstępna

 1. Wybrana piosenka na przywitanie, np. Hello! (SSS) [2 min.] – śpiew z odpowiednią gestykulacją

Część zasadnicza zajęć

 1. Let’s take a picture! [6 min.] – Przed zajęciami nauczyciel przygotowuje aparat, który wykorzysta przy wprowadzaniu słownictwa oraz odpowiednio dopasowane do niego karty obrazkowe w formie zdjęć, które należy włożyć do kieszonki aparatu. Podczas zajęć prezentuje dzieciom aparat i zachęca je do zapozowania do zdjęcia, wykonuje gest naśladujący robienie zdjęcia aparatem, a następnie wyciąga pierwsze zdjęcie, jednocześnie udając zdziwienie na jego widok („Wait a minute! Is that you?!”). Nauczyciel zachęca uczniów do nazwania (w języku ojczystym) tego, co widzą na karcie, a następnie powtórzenia danego słowa na różne sposoby, po czym dodaje gest ilustrujący dane słowo i zachęca uczniów do naśladowania. Dzieci mogą się też witać z każdym ze zwierząt („Say hello! to…”). Nauczyciel kładzie kartę na podłodze. Powtarza powyższe czynności z pozostałymi zwierzętami.

TIP: Liczą się tutaj zdolności aktorskie! 🙂 Pamiętaj, że dzieci chętnie dają się wciągać w aktywności, które je po prostu bawią, a zachęcenie uczniów do aktywnego udziału od samego początku zajęć jest bardzo pożądane. Po prezentacji pierwszego zdjęcia, odegraj dobrze zdziwienie, pokaż zdjęcie, nazwijcie to, co na nim widać, a następnie spróbujcie ponownie! Zachęcaj uczniów do pozowania do kolejnych zdjęć („Ok, let’s try once again! Are you ready? Are you? Ok! Look at the camera, 1, 2, 3!”). Kart w aparacie nie powinno być zbyt dużo, żeby ta aktywność się nie znudziła; Można połączyć ją także z jedną z Super Simple Songs – „Let’s take a picture!”, którą wówczas warto zaśpiewać na samym początku, jeszcze przed rozpoczęciem prezentacji kart.

 • 1, 2, 3… what can it be? [3 min.] – Gdy wszystkie karty-zdjęcia zostaną już zaprezentowane, a uczniowie przedrylują wraz z prowadzącym słownictwo, nauczyciel rozkłada na podłodze talerzyki ponumerowane od 1 do 5, pod którymi ukrywa katy obrazkowe z cieniami zwierząt, które pojawiały się na zdjęciach. Odkrywa talerzyki po kolei i zachęca uczniów do dopasowywania cieni do zdjęć leżących na podłodze. Podczas tej aktywności uczniowie nazywają wybrane zwierzęta, udzielając odpowiedzi na pytanie zadawane jeszcze przed odkryciem talerzyka: „1, 2, 3, what can it be?”.

TIP: W młodszych grupach możesz odkrywać talerzyki w kolejności od 1 do 5, jednocześnie zwracając uwagę uczniów na widniejące na nich cyfry, przy okazji nazywając je („Something’s under the plate number one! [nauczyciel wskazuje odpowiedni talerzyk] 1, 2, 3, what ca nit be? Let’s find out!”). Ze starszymi uczniami można zmienić nieco przebieg tej aktywności. Jeżeli wiesz, że potrafią już rozpoznawać zapis graficzny cyfr, proś wybranych uczniów, by odnajdowali talerzyki nie w kolejności od 1 do 5, a zgodnie z Twoimi instrukcjami (np. „X, where’s the plate number two?”).

 • Beware of the polar bear [6 min.] – zabawa ruchowa – nauczyciel zbiera karty ze zdjęciami, a karty z cieniami układa na podłodze obrazkami do dołu, następnie prezentuje dzieciom zasady zabawy. Odrywa różne karty i nazywa to, co się na nich znajduje (oraz zachęca do tego uczniów), zwracając szczególną uwagę na kartę z niedźwiedziem, która staje się „kartą funkcyjną” – za każdym razem, gdy zostanie odkryta, dzieci mają za zadanie odpowiednio zareagować, np. uciekać i dotknąć czegoś konkretnego, by być bezpiecznymi (np. „Polar Bear = run! Find something white in the classroom! Touch it to be safe!”). Następnie zakrywa wszystkie karty i zachęca uczniów do odkrywania ich – po kolei, tak jak siedzą w kole. Po odkryciu karty z niedźwiedziem, dzieci wykonują zadanie, następnie wracają do koła, karty zakrywamy, mieszamy i zapraszamy do okrywania kolejnych uczniów. Zabawa trwa do momentu, gdy każdy uczeń, choć raz odkryje kartę, lub tyle czasu, ile nauczyciel uzna za stosowne.

TIP: W mniejszej grupie, można pozwolić uczniom nawet na dwukrotne odkrywanie kart, w bardzo dużej grupie, może nie udać się odkryć każdemu, ponieważ wówczas zabawa mogłaby trwać zbyt długo. Ważne jednak, by zachęcać każde z dzieci do nazywania/powtarzania nazw zwierząt, a najważniejszym punktem zabawy uczynić wykonywanie zadania po odkryciu karty z niedźwiedziem :).

 • Rhyme time [8 min.] – Nauczyciel prezentuje uczniom mapę, wskazuje na biegun północny i mówi ”North”, następnie na południowy – „South” (dodatkowo można przygotować literki „N” oraz „S”), powtarza kilka razy. Kładzie mapę przed uczniami, na podłodze, a nad nią (przy biegunie północnym) karty przedstawiające arktycznego lisa, zająca, fokę oraz niedźwiedzia polarnego (tym razem już nie cienie), a pod nią – kartę z pingwinem, po czym prezentuje rymowankę:

To the northern land of snow

You can go and say „hello!”

To Arctic Fox and Arctic Hare, Arctic Seal and Polar Bear,

But to meet Penguin on the snow, To the south you have to go!

Podczas wymawiania kolejnych wersów rymowanki, nauczyciel wskazuje odpowiednie miejsca na mapie i podnosi karty z poszczególnymi zwierzętami. Następnie zachęca uczniów do powtarzania za nim, dodaje odpowiednie gesty (te, które zostały zaprezentowane przy wprowadzaniu nazw zwierząt + northern land of snow = palec uniesiony w górę, south – palec skierowany w dół).

Końcowa część zajęć

 • Wspólne sprzątanie [2 min.] – na zakończenie nauczyciel prosi wybranych uczniów, by podawali mu karty, o które prosi. Wszyscy uczniowie żegnają się z poszczególnymi zwierzętami.
 • Wybrana piosenka na pożegnanie, np. „Bye-bye, Goodbye” [3 min.] – śpiew z odpowiednią gestykulacją.

Temat: Winter Animals PART 2

Czas trwania zajęć: ok. 30 minut

Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym

CELE OGÓLNE

 • utrwalanie poznanych piosenek, słownictwa i zwrotów w języku angielskim
 • wprowadzenie nowych słów i zwrotów
 • kształcenie poprawnej wymowy
 • motywowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczniowie:

 • śpiewają i odgrywają proponowane przez nauczyciela piosenki: „Hello!”, „Bye-bye, Goodbye!”
 • reagują na polecenia w języku angielskim
 • łączą w pary obrazki oraz ich cienie, jednocześnie podając nazwy wybranych zwierząt; (opcjonalnie: dodatkowo rozpoznają i nazywają po angielsku cyfry 1-5)
 • znają wprowadzoną rymowankę, potrafią uzupełnić ją nazwami wybranych zwierząt oraz zilustrować odpowiednimi gestami
 • umieją rozpoznać i nazwać wybrane zwierzęta: an arctic fox, an arctic hare, an arctic seal, a polar bear, a penguin, a reindeer, an orca, a walrus

Formy pracy: praca z grupą

Wykorzystywane metody:

 • metoda audiowizualna
 • metoda audiolingwalna – dryl językowy
 • metoda komunikacyjna
 • TPR – Total Physical Response

Środki dydaktyczne:

 • wybrane piosenki na przywitanie i pożegnanie, np. “Hello” oraz „Bye-Bye Goodbye” (SSS)
 • karty obrazkowe przedstawiające zwierzęta polarne: an arctic fox, an arctic hare, an arctic seal, a polar bear, a penguin, a reindeer, an orca, a walrus
 • karty ze zdjęciami / obrazki przedstawiające pingwina i niedźwiedzia polarnego + patyczki laryngologiczne
 • karty obrazkowe – kule przedstawiające wybrane zwierzęta polarne oraz ich cienie
 • talerzyki papierowe ponumerowane 1-5

Przebieg zajęć:

Część wstępna

 1. Wybrana piosenka na przywitanie, np. Hello! (SSS) [2 min.] – śpiew z odpowiednią gestykulacją

Część zasadnicza zajęć

 1. Warm up: Polar Bear vs Penguin [5 min.] – Przed zajęciami nauczyciel przygotowuje dwa wskaźniki,

jeden przedstawiający niedźwiedzia polarnego, drugi – pingwina (TIP: najprostszy sposób przygotowania wskaźników to wycięcie kart lub sylwetek przedstawiających te dwa zwierzęta i przyklejenie ich na patyczkach laryngologicznych; można też wykorzystać zwykłe karty obrazkowe). Podczas zajęć dzieli uczniów na dwie grupy – drużynę Niedźwiedzia Polarnego i drużynę Pingwina. Prosi, by uczniowie ustawili się w kole, mogą być ustawieni drużynami (jedna drużyna po jednej stronie koła, druga po drugiej) lub wymieszani (wariant z wymieszaniem wymaga, by każdy uczeń dobrze wiedział, do jakiej drużyny został przydzielony, sprawdzi się lepiej w starszych grupach). Następnie wydaje różne polecenia typu „jump”, „clap your hands”, „twirl” (stopień trudności dopasowujemy do wieku i możliwości uczniów), po czym podnosi jeden ze wskaźników do góry. Polecenie wykonuje tylko ta drużyna, której wskaźnik został uniesiony. Od czasu do czasu nauczyciel podnosi obydwa wskaźniki na raz, wówczas zadanie wykonują wszyscy uczniowie.

 • Winter animals – memory game [5 min.] – Uczniowie siadają (TIP: obydwie grupy mogą otrzymać jako ostatnie polecenie „Sit down!”), nauczyciel przygotowuje talerzyki ponumerowane 1-5, które rozkłada na podłodze, następnie wyciąga karty obrazkowe z cieniami, prezentuje je uczniom, prosząc by nazywali to, co widzą (w razie potrzeby, pomaga), chowa karty pod kolejnymi talerzykami. Gdy wszystkie karty zostaną już schowane, wyjmuje karty obrazkowe-kule przedstawiające zwierzęta. Zadaniem uczniów jest wskazywanie (starsi uczniowie mogą wypowiadać numer odpowiedniego) talerzyka, pod którym schowany został cień danego zwierzęcia. Po odkryciu każdego z cieni, nauczyciel zachęca uczniów do nazwania zwierzęcia i zaprezentowania przypisanego mu wcześniej gestu.
 • Rhyme time [3 min.] – Nauczyciel przypomina uczniom rymowankę, jednak zamiast wypowiadać wszystkie słowa, układa karty obrazkowe przedstawiające zwierzęta w kolejności, w jakiej się w niej pojawiają – lisa, zająca, fokę i niedźwiedzia obok siebie, a nieco niżej, pod nimi, pingwina. Zachęca dzieci do powtarzania rymowanki, a w odpowiednim momencie, nazywania zwierząt, które pojawiają się na kartach (sam ich nie nazywa, powierza to zadanie uczniom).
 • Winter animals + [7 min.] – nauczyciel przygotowuje karty obrazkowe przedstawiające poznane do tej pory zwierzęta oraz karty z orką, morsem i reniferem. Prosi uczniów, by ustawili się w kole i obserwowali uważnie, co będzie pokazywał, ich zadaniem będzie prezentowanie za pomocą ustalonych gestów poznanych do tej pory zwierząt. Nauczyciel dynamicznie przekłada karty z lisem, zającem, foką, niedźwiedziem i pingwinem, a gdy zabawa nabierze tempa, dokłada 3 dodatkowe karty, wkładając je pomiędzy pozostałe, tak by zaskoczyć uczniów ich pojawieniem się.

TIP: Zamiast prezentować dodatkowe słowa w tradycyjny sposób, tj. pokazujesz kartę, nazywasz zwierzę, a następnie dopasowujesz do niego jakiś gest, który uczniowie mają za zadanie powtórzyć, odwróć kolejność i pozwól uczniom najpierw dopasować gesty do zaprezentowanych słów, dopiero potem utrwalcie ich nazwy.

Gdy uczniowie poznają już nazwy wszystkich zwierząt, nauczyciel zachęca do powtarzania ich na różne sposoby.

TIP: Można tutaj wykorzystać zabawę z tworzeniem kodu ruchowego. Przebieg zabawy: Nauczyciel rozkłada na podłodze wybrane karty obrazkowe, podchodzi do pierwszej z nich i podnosi ręce do góry, wymawiając głośno słowo z obrazka. Zwraca uwagę uczniów na tę zależność – ręce uniesione w górę = słowo wymawiamy głośno. Następnie opuszcza ręce w dół i to samo słowo wypowiada po cichu, tak jak wcześniej, zwraca na to uwagę uczniów, zachęca ich do powtórzenia danego słowa w wybrany sposób (ręce opuszczone w dół = słowo wymawiamy po cichu). Po tym przechodzi do kolejnej karty, podnosi ręce do góry lub opuszcza w dół, jednocześnie nazywając to, co znajduje się na karcie głośno lub cicho. Zachęca uczniów do powtórzenia.

Kiedy dzieci już dobrze zorientują się w zasadach zabawy, w ten sposób możesz stworzyć prosty kod, który będą miały za zadanie odszyfrować, wypowiadając kolejne słowa z kart. Ta aktywność pomoże utrwalić wybrane słowa, bez większego wysiłku można ją dodatkowo urozmaicić. Na przykład ręka poprowadzona w prawo może oznaczać, że dane słowo mówimy szybko, a w lewo – powoli itp. Pamiętaj, że w takiej zabawie najpierw sama/sam musisz dostarczyć dzieciom wzór do naśladowania.

 • Who’s missing? [3 min.] – Nauczyciel rozkłada na podłodze wszystkie karty obrazkowe, następnie prosi dzieci, by zamknęły oczy. W tym czasie zabiera/zakrywa jedną z kart, zadaniem dzieci jest odgadnięcie którego ze zwierząt brakuje. TIP: Jeżeli uczniom dobrze idzie, można zakrywać dwie lub trzy karty na raz.

Końcowa część zajęć

 • Wspólne sprzątanie [2 min.] – na zakończenie nauczyciel prosi wybranych uczniów, by podawali mu karty, o które prosi. Wszyscy uczniowie żegnają się z poszczególnymi zwierzętami.
 • Wybrana piosenka na pożegnanie, np. „Bye-bye, Goodbye” [3 min.] – śpiew z odpowiednią gestykulacją.

Materiały do tych lekcji znajdziesz w zakładce: Zwierzęta (WINTER ANIMALS) :).