REGULAMIN PLATFORMY PLANETA INSPIRACJI

obowiązujący od 25 października 2022 r.

Regulamin, który czytasz, dotyczy udostępniania Treści cyfrowych jak i Usług cyfrowych dostępnych na stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://planet.fullofideas.pl .

W tym Regulaminie znajdziesz między innymi zasady zawarcia umowy, warunki umowy, postanowienia dotyczące konsumentów czy informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy. Umowa może być zawarta poprzez złożenie Zamówienia na Platformie, jak i poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem wiadomości wysyłanej na adres e-mail Usługodawcy.

Informujemy, że informacje dostępne na stronie Platformy i w tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się z nami na adres podany poniżej.

Skontaktuj się z nami! W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem Platformy możesz skontaktować się z nami pod adresem: planet@fullofideas.pl.
Kto udostępnia Treść cyfrową lub Usługę cyfrową? Podmiotem dostarczającym Treść cyfrową w postaci ebooka i/lub materiału audiowizualnego i/lub dostępu do szkolenia online i/lub Usługę cyfrową oraz administratorem Twoich danych osobowych jest: Maria Bursche prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Maria Bursche Head Full of Ideas” z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Ateńska 10/113, 03-978 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP 1132645361 REGON: 368189877
Kogo dotyczy ten Regulamin? Regulamin dotyczy osób, które korzystają z udostępnionych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w ramach Platformy, odbiorcami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta jak i przedsiębiorcy.

 Wyjaśnienie definicji

Maria  Bursche prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Maria Bursche Head Full of Ideas” z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Ateńska 10/113, 03-978 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP 1132645361, REGON:368189877 Usługodawca
Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://planet.fullofideas.pl/ Platforma

Formularz służący do złożenia zamówienia na Abonament. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranego Abonamentu do Koszyka, wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych Klienta niezbędnych do zakupu.

W przypadku składania Zamówienia poprzez wiadomość e-mail, formularz obejmujący informacje o wybranym przez Klienta Abonamencie należy przesłać na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie.

Formularz zamówienia
To Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Abonamentu. Klient
To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Abonamentu zawierając Umowę, a z treści tej umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy. Przedsiębiorca
To osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument
To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu Abonamentu, który jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG). Przedsiębiorca na prawach konsumenta
To indywidualny dostęp Klienta na Platformie, określany nazwą użytkownika oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do konta. Konto Klienta
To dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej. Treść cyfrowa
To usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych. Usługa cyfrowa
To indywidualny dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która jest przedmiotem Umowy i  który jest przyznany na określony czas zgodnie z Umową. Opis Abonamentu oraz ceny brutto są dostępne na Platformie przy prezentowanym Abonamencie. Abonament
Wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Usługodawcy z tytułu wykonania Umowy przez Usługodawcę. Cena
Świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Platformy zgodnie z Umową o świadczenie usług. Usługa Elektroniczna
Przelewy24, PayPro SA (PayPro) – z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014 oraz Stripe Payments Europe, Limited The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2 Co. Dublin, Ireland

Operator Płatności

Są to minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Platforma, w tym do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy tj.:

·        komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

·        dostęp do poczty elektronicznej;

·        Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

·        dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.

Wymagania Techniczne

To umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą  a Klientem za pośrednictwem Platformy lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail Usługodawcy i opłacenie Abonamentu przez Klienta, w ramach której Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia Abonamentu, a Klient do zapłaty Ceny.

Umowa może mieć charakter subskrypcyjny, co oznacza, że Klient powinien dokonać anulowania Abonamentu przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego jeśli nie chce zawierać kolejnej Umowy, przy czym kolejny okres abonamentowy będzie taki sam jak ten, który obowiązywał uprzednio.

Umowa może mieć też charakter jednorazowy, przez co rozumie się, że po upływie okresu rozliczeniowego Umowa nie jest odnawiana i w celu dalszego korzystania z zasobów Platformy w takiej sytuacji należy zawrzeć kolejną Umowę.

Umowa
Zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Platformy, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa o świadczenie usług

To oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Platformy określające Abonament, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczącej Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej i kierowane do Usługodawcy oraz w ramach którego Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.

Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie.

Zamówienie
Dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dzień Roboczy
Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi Platformy polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia Abonamentu, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Abonamentów i wszystkich Abonamentów łącznie. Koszyk
Szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Usługodawcę w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Usługodawcę zasadach np. obniżenie ceny Abonamentu. Promocje
Pierwsza Cena Abonamentu, w której pojawił się Abonament na Platformie. Cena Początkowa
Najniższa Cena, w jakiej Abonament jest dostępny na Platformie w ciągu ostatnich 30 dni. Cena Ostatnia Najniższa
Cena Abonamentu na Platformie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Usługodawcę Promocji. Cena Promocyjna
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.). Ustawa o prawach konsumenta
Niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów  oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Platformy będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. Regulamin
Ogólne warunki korzystania
z Platformy

1.         Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.

2.         Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów na Platformie. Zawarcie Umowy z Usługodawcą oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i związany jest z jego postanowieniami.

3.         Wszystkie ceny Abonamentów są cenami brutto w polskich złotych.

4.         Do poprawnego korzystania z Platformy konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, aktualny system operacyjny oraz aktualna przeglądarka internetowa, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń korzystania z Internetu (w tym zakupów on-line) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).

5.         Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych oraz treści zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), a także do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.         Klient Platformy zobowiązany jest w szczególności do:

a)      podawania w udostępnionych w ramach Platformy formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych koniecznych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów;

b)      korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Platformę w sposób niezakłócający funkcjonowanie Platformy oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób  niezakłócający funkcjonowanie pozostałych Klientów Platformy;

c)      niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Platformy jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;

d)      nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;

e)      niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Platformę w szczególności Cen lub opisów Abonamentu;

f)       niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;

g)      terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości.

7.         Klient nie jest uprawniony do przekazywania loginu i hasła osobom nieuprawnionym lub do korzystania z konta innego Klienta.

8.         Abonamenty mogą być prezentowane na Platformie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są na Platformie.

9.         W przypadku udostępnienia Abonamentu w ramach Promocji, Usługodawca oznacza dany Abonament w Cenie Promocyjnej. Cena wskazywana przez Usługodawcę obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w jakiej Abonament był prezentowany  na Platformie w ciągu ostatnich 30 dni (Ostatnia Najniższa Cena).

10.      W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Platformy Usługodawca podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z Abonamentu. Opinie zamieszczane na Platformie weryfikowane są poprzez weryfikację zamówień złożonych przez Klientów Usługodawcy, przy czym bezpośrednie pozostawienie opinii na Platformie możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się na Konto Klienta.

11.      Jeżeli Cena udostępniona Klientowi na Platformie jest spersonalizowana, np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych z danych marketingowych (profilowanie), Usługodawca udostępnia Klientowi informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Cenie Abonamentu na Platformie.

12.      Usługodawca podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa korzystania z Platformy oraz funkcjonalności dostępnych w ramach strony (formularz rejestracji konta, formularz zamówienia itd.).

Usługi Elektroniczne na Platformie, w tym zakładanie Konta Klienta Platformy

1.       Usługodawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Platformy nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:

a)      Usługę zawierania Umów na zasadach określonych w Regulaminie;

b)      Usługę Konto Klienta oraz przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień Klienta na Platformie oraz dostęp do Abonamentu za pomocą Konta po zalogowaniu na Platformie;

c)      Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie;

d)      Usługę umożliwienia Klientom korzystania z usług Koszyka,

e)      Usługę udostępnienia Abonamentu na Platformie.

2.       Klient ma możliwość założenia Konta na Platformie przy składaniu Zamówienia.  Konto zawiera m.in. informacje o Zamówieniach i pozwala na zapamiętanie użytych wcześniej danych potrzebnych do zakupu.

3.       Usługodawca świadczy usługę utrzymania Konta w czasie wykonywania Umowy, nie krócej niż w terminie  roku od dnia założenia/ostatniego zalogowania Klienta na Konto.

4.       Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i kliknięciu przycisku ,,Załóż konto’’ lub innego równoznacznego, przy czym Konto zakładane jest automatycznie podczas dokonywania pierwszego zakupu na Platformie. W przypadku składania Zamówienia poprzez wiadomość e-mail Konto tworzone jest przez Usługodawcę po opłaceniu Ceny, przy czym Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym oraz samodzielnie ustala hasło do swojego Konta.

5.       W formularzu zakładania Konta niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, login i hasło.

6.       Założenie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie do Usługodawcy poprzez stronę Platformy (w ramach składania Zamówienia). Z chwilą przesłania potwierdzenia utworzenia konta Klienta dochodzi do zawarcia umowy o prowadzenie Konta na Platformie.

7.       Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony i można wypowiedzieć ją w każdym momencie.

8.       Klient loguje się na Konto przy użyciu adresu e-mail oraz indywidualnego hasła, które Klient ustala samodzielnie.

9.       Klient może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta, przy czym Konto Klienta zakładane jest automatycznie w momencie składania Zamówienia gdyż dostęp do Abonamentu następuje po zalogowaniu się na Konto Klienta (po zawarciu  Umowy, Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail dane dostępowe do Konta Klienta, które umożliwiają dostęp do Abonamentu po zalogowaniu się na Konto Klienta ). Postanowienia ust. 4 znajdują w tym wypadku zastosowanie.

10.    Usługodawca, na prośbę Klienta, usuwa Konto Klienta. Aby zgłosić żądanie usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail podany w początkowej części Regulaminu.

11.    Konto Klienta usuwane jest w terminie do 7 dni od dnia otrzymania żądania usunięcia Konta.

12.    Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Abonamentu do Koszyka.

13.    Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.

14.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres wskazany na początku Regulaminu.

15.    Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

16.    W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację.

17.    Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji Usługodawcy i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Zawarcie, wykonanie Umowy i płatności

1.     Usługodawca umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów abonamentowych poprzez Platformę oraz poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail Usługodawcy przez Klienta.

2.     Główne cechy Abonamentu i specyfikacja są określone na stronie każdego Abonamentu na Platformie.

3.     Zawarcie Umowy  między Klientem a Usługodawcą może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej.

4.     Umowa zawierana jest po złożeniu Zamówienia na Platformie za pomocą Formularza Zamówienia lub poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail Usługodawcy, w momencie potwierdzenia jej przez Usługodawcę, przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e-mail przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.     Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Usługodawcy do udostępnienia treści objętych Abonamentem Klientowi za cenę wskazaną na Platformie płatną przez Klienta.

6.     Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia składane poprzez przesłanie Formularza Zamówienia na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie są weryfikowane i potwierdzane przez Usługodawcę w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania Zamówienia.

7.     Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób: poprzez dodanie Abonamentu do Koszyka, po czym Klient przechodzi do formularza Zamówienia lub Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność i prawidłowość danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy.

8.     Możliwe jest także zawarcie Umowy poprzez przesłanie Zamówienia obejmującego informację o danym Abonamencie na adres e-mail: planet@fullofideas.pl lub na zasadach indywidualnie ustalonych przez Usługodawcę i Klienta drogą e-mail, przy czym w takim wypadku Klient powinien zgłosić chęć zawarcia Umowy w takim trybie poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: planet@fullofideas.pl, a Usługodawca potwierdza Zamówienie na zasadach określonych w Regulaminie.

9.     Klient, który nie posiada Konta, jest zobowiązany samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy.

10.  W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy , ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest: prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza Zamówienia. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, dokładny adres, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy tj.: wybrany Abonament, sposób płatności za Abonament przez Klienta.

11.  W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym NIP.

12.  Warunkiem złożenia Zamówienie, obok wskazanych powyżej okoliczności, jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i polityki prywatności Usługodawcy, a także zapłata Ceny za Abonament przy wyborze sposobu płatności, który tego wymaga.

13.  Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia (Klient składa ofertę) na wybrany Abonament.

14.  Klient ma możliwość weryfikacji Abonamentu znajdującego się w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu złożenia Zamówienia.

15.  Po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez wybranego operatora w przypadku wyboru płatności online. Informacje o dostępnych operatorach są na bieżąco podawane na Platformie. W przypadku Zamówienia składanego na adres e-mail, płatność należy uiścić na rachunek wskazany na fakturze.

16.  W odpowiedzi na Zamówienie Klient niezwłocznie otrzymuje automatyczną wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

17. Umowa w zakresie Abonamentu wskazanego przez Usługodawcę w wiadomości e-mail z odmową przyjęcia oferty nie zostaje zawarta.  W takim wypadku Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.

18.  Na adres e-mail podany w formularzu przez Klienta Usługodawca wysyła podsumowanie Zamówienia zawierające najważniejsze informacje o Zamówieniu.

19.  Usługodawca organizuje Promocje na wybrane Abonamenty dostępne na Platformie. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Abonamentu na Platformie.

20.  Usługodawca  umożliwia następujące metody płatności:

a)      płatność elektroniczna (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta) w formie przelewu tradycyjnego lub płatności dokonanej za pośrednictwem operatora płatności, a w przypadku Umowy płatnej jednorazowo i nieautoodnawialnej w terminie określonym na fakturze i poprzez opłacenie faktury przez Klienta poprzez wpłatę na konto bankowe wskazane na fakturze,

b)      płatność kartą płatniczą, w tym płatność autoodnawialna (subskrypcyjna), która pozwala na automatyczne pobieranie opłaty w ramach Ceny Abonamentu w kolejnych okresach rozliczeniowych

21.  Usługodawca na życzenie Klienta przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj.: faktura lub paragon został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia bądź zakładania Konta adres e-mail.

22.  Płatność za Abonament dokonywana jest przy pomocy serwisu Przelewy24, PayPro SA (PayPro) – z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014

23.  Usługodawca nie przechowuje w swojej bazie  numerów kart płatniczych Klientów.

24.  Płatność następuje na zasadach prezentowanych na stronie Platformy.  W razie wątpliwości Klient może skontaktować się z Usługodawcą kierując wiadomość na adres: planet@fullofideas.pl. (Usługodawca przewiduje możliwość stworzenia indywidualnej oferty, jednorazowej płatności, wystawienia faktury).

25.  Dla komfortu Klienta Abonament jest regularnie odnawiany/przedłużany, o ile w opisie Abonamentu nie wskazano inaczej. W każdej jednak chwili Klient może skontaktować się pod wskazanym w tym Regulaminie adresem email i natychmiast zrezygnować z automatycznego odnawiania płatności lub samodzielnie z poziomu Platformy (ustawienia w panelu Konta Klienta), by  zrezygnować z Abonamentu z takim samym skutkiem. Jeśli Klient zrezygnuje z Abonamentu przed końcem cyklu płatności, jego odwołanie zostanie uwzględnione natychmiast i nie będzie pobierana opłata za kolejny okres rozliczeniowy.

26.  W przypadku braku opłacenia kolejnego okresu abonamentowego do ostatniego dnia opłaconego Abonamentu, dostęp do materiałów wchodzących w skład Abonamentu zostaje automatycznie zablokowany do czasu opłacenia kolejnego okresu abonamentowego.

27.  W przypadku gdy Usługodawca zrezygnuje ze świadczenia Abonamentu, Usługodawca zapewnia, że Umowy zawarte zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy do końca aktualnego okresu abonamentowego, a Klient zostanie poinformowany o braku możliwości kontynuowania korzystania z treści dostępnych w ramach Platformy w ramach Abonamentu.

28. Płatność autoodnawialną (subskrypcyjną) można anulować w każdym momencie jej trwania. 

30. W przypadku braku anulowania płatności autoodnawialnej (subskrypcyjnej) zostanie ona przedłużona na taki okres, na jaki została pierwotnie zawarta. Opis tego okresu znajduje się każdorazowo w opisie produktu.

31. Przed zakończeniem bieżącego cyklu płatności autoodnawialnej Usługodawca przekazuje Klientowi przypomnienie o tym fakcie, aby Klient mógł podjąć decyzję czy kontynuuje subskrypcję, czy też z niej rezygnuje.

Abonament

1. Abonamenty oferowane na Platformie dotyczą treści edukacyjnych.  W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Usługodawca udostępnia Klientowi Treści cyfrowe i/lub Usługi cyfrowe w ramach wybranego Abonamentu zgodnie z Zamówieniem Klienta.

2. Realizacja Zamówienia Abonamentu oznacza, że Usługodawca dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z wyborem Abonamentu Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia (login i hasło do Konta Klienta na Platformie). Utworzenie Konta Klienta na Platformie, które umożliwia korzystanie z Abonamentu, jest nieodpłatne.

3. Ceny Abonamentów prezentowane są Klientowi na stronie internetowej Platformy oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronach Platformy są cenami brutto uwzględniającymi podatki.

4. Ze względu na rodzaj i czas trwania Abonamentu poszczególne warianty Abonamentów mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów.

5. Wszystkie warianty Abonamentów prezentowane są na Platformie. Dostęp do zawartości Platformy zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy (zazwyczaj po wniesieniu na rzecz Usługodawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Klienta Abonamentu), o ile inaczej nie wskazano w opisie Abonamentu. Konto Klienta oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony dla niego przez usługodawcę na Platformie.

6. Po skutecznym zawarciu Umowy i przesłaniu przez Usługodawcę danych dostępowych do Abonamentu  liczony jest okres dostępu przypisany do zakupionego Abonamentu zgodnie z opisem Abonamentu dostępnym na Platformie.

7. Po upływie okresu odpowiadającego zakupionemu Abonamentowi jest on automatycznie przedłużany na okresy odpowiadające Abonamentowi, o ile w opisie Abonamentu na stronie Platformy nie wskazano inaczej lub o ile Umowa nie została zawarta na czas określony bez możliwości autoodnowienia (subskrypcji).

8. Z chwilą zalogowania się do Konta Klienta po zakupie Abonamentu przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.

9. Jeżeli w opisie Abonamentu Usługodawca określił inny termin dostarczenia Abonamentu, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Usługodawcę na stronie Platformy (przedsprzedaż).

Prawa autorskie

1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji w zakresie treści dostępnych w ramach Platformy. Usługodawca może określić warunki licencji odrębnie, zamieszczając stosowny zapis w opisie Abonamentu.

2. O ile w opisie Abonamentu nie wskazano inaczej, licencja udzielana jest na czas trwania Umowy.

Uprawnienia z tytułu rękojmi (odpowiedzialność za wady Abonamentu)

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec klienta, jeżeli Abonament jest niezgodny z umową. Szczegóły dotyczące rękojmi za niezgodność Abonamentu z umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Abonamentu z umową Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Abonamentu z Umową.

3. Jeżeli Abonament ma wadę, Klient  o statusie Konsumenta może:

a) żądać doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową,

b) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów lub gdy Usługodawca nie doprowadzi do zgodności z Umową w rozsądnym terminie po wezwaniu Klienta, lub gdy brak zgodności z umową występuje nadal, pomimo że Usługodawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową, lub gdy  brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy.

4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z Umową jest nieistotna.

5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.

6. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację.  Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

9. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

10. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia udostępnienia  Abonamentu Klientowi.

11. Uprawnienia z tytułu rękojmi dotyczą wyłącznie Klientów Platformy będących Konsumentami. W zakresie reklamacji i rękojmi Przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługują prawa z art. 38 a Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564 w zw. Z 558 § 1 zdanie drugie, art. 5565 i art. 5765 Ustawy kodeks cywilny.

12. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Usługodawcy.

13. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Platformy, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

Odstąpienie od umowy

1. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a Usługodawca wykonał w pełni Usługę Elektroniczna za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.

2. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkt 1), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

3. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 1 lub w ust 2. Działalnie Platformy opiera się na dostarczaniu Klientowi Treści cyfrowych (m.in. e-booki, notatki, webinary itp.). W związku z tym rozpoczęcie korzystania z Platformy przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu Abonamentu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.

4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.

7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.

8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy

1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje Usługodawcy prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

2. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta stosownego oświadczenia.

4. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny, przy czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Pozasądowe spory rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń dla konsumentów

1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

5. Postanowienia Regulaminu nie blokują możliwości powoływania się przez klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

Obowiązywanie
i zmiany w
regulaminie

1. Usługodawca może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym, jeżeli zmienią się warunki zawarcia Umowy, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych Abonamentów lub usług, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.

2. Klienci, którzy posiadają konto na Platformie, o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.

3. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 10 dni od dnia opublikowania.

5. Regulamin podlega prawu polskiemu.

6. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Usługodawcy.

7. Usługodawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 30 – dniowym wypowiedzeniem z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą lub zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi.

8. Usługodawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za 14 – dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z Platformy z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient naruszana Ogólne Warunki Korzystania z Platformy.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług oraz w konsekwencji usunięcia Konta w przypadku, gdy Konto Klienta jest nieaktywne przez okres przynajmniej 1 rok.

Ochrona danych osobowych

1.       Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.

2.       Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy .

3.       Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności na stronie internetowej Platformy.

Postanowienia końcowe

1.       Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy kodeks cywilny.

2.       Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

3.       Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy  następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu w treści wiadomości e-mail.

4.       Dowód dokonania zakupu przez Klienta Platformy zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail.

5.       Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Platformy.

6.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.       Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

8.       Klient, umieszczając jakiekolwiek treści na Koncie lub w innym miejscu strony internetowej Platformy udziela niniejszym Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w szczególności w Internecie tych treści, bez ograniczenia terytorialnego.

Linki

Regulamin do pobrania (PDF)

Poprzednie wersje regulaminów (PDF):

·       Regulamin obowiązujący od 05.02.2021

Wzór formularza odstąpienia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

Usługodawca: Maria  Bursche prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Maria Bursche Head Full of Ideas” z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Ateńska 10/113, 03-978 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP 1132645361

Oświadczam, że odstępuję od Umowy  następujących Abonamentów:

Nazwa Abonamentu:                  ___________

Cena brutto:                ___________

DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko:        ___________

Data zawarcia Umowy: ___________

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Abonamentu na naszej Platformie. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________.

_________________________________

podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:

Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest Maria  Bursche prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Maria Bursche Head Full of Ideas” z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Ateńska 10/113, 03-978 Warszawa wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP 1132645361. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.

Dokumenty do pobrania:

error: Content is protected !!